Etik Kodlar

 

Değerler

Kaynak

Odak

Davranış Göstergeleri

Akademik Özgürlük ve Özerklik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Akademik özgürlük, akademik personelin bireysel olarak, kendi özgür tercihlerini yapabilmesi, bu açıdan hiçbir dayatma ve baskı ile karşılaşmaması anlamını taşır. Akademik özerklik, akademi ve

akademisyenlerin kurumsal yapı olarak, bir üst otoriteye, dışarıdan gelen emir ve talimatlara bağlı olmaması, akademik ve bilimsel çalışma alanı ve metotlarını özgürce belirleyebilme durumunu ifade eder.

Akademik Özgürlük ve Özerklik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarının akademik özgürlük haklarını savunur

Akademik Özgürlük ve Özerklik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Akademik özerkliğin gerçekleşmesi için çalışır; akademik özgürlüğe, farklı düşünce ve görüşlere saygıyı üniversite yaşamının temel değeri olarak görür

Akademik Özgürlük ve Özerklik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Öğretim elemanlarının bilim, sanat, araştırma ve yayınlarından doğan yasal haklarının korunmasını gözetir

Akademik Dürüstlük

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Akademik topluluğun üyeleri arasındaki güven ve dürüstlüğe dayalı bağları güçlendiren; toplumun bilime ve bilim insanına güvenini sağlayan; akademik çevrede uyulması gereken etik ilke ve standartlara uygun davranmaktır. Akademik dürüstlük, akademik standartları içtenlikle yerine getirmek ve her türlü akademik etkinlikte dürüst, açık ve sorumlu davranışların korunmasını da içerir.

Akademik Dürüstlük

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Tüm bilimsel çabalarında akademik dürüstlüğünü korur. Araştırma metodolojisi ve araştırma etiğine uygun davranır

Akademik Dürüstlük

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Araştırma problemine dürüst yaklaşır, araştırma sonuçlarını rapor ederken açık ve dürüst davranır, araştırmaya katılan herkesin katkısını görünür kılar

Kalite

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tüm Çalışanlar

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışma

Kalite

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

HİZMET ALANLARIN İHTİYAÇLARI VE MEMNUNİYETİ GÖZETİLİR

Kalite

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

HİZMET KALİTESİNİN SÜREKLİ YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİR

Kalite

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

HİZMET İÇİ EĞİTİME VE KİŞİSEL GELİŞİME ÖNEM VERİLİR

Kalite

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

SOSYAL, KÜTÜREL VE SPORTİF SOSYAL ETKİNLİKLER ÖNEMSENİR

Kalite

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

İŞYERİNDE FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK SAĞLIĞININ KORUNMASINA DİKKAT EDİLİR

Kalite

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

İŞYERİ ORTAMININ VE ŞARTLARININ KALİTESİ ÖNEMSENİR

Kalite

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Derslerini, yetkili kurulların onayladığı program içeriğine uygun olarak verir, ders programında belirlenen yer ve zamanda dersinde bulunur, verdiği tüm dersler için yazılı bir ders planı hazırlar ve bu ders planını ilk dersten itibaren her öğrencinin erişimine açar

Kalite

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

 

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Tüm Çalışanlar

Yükseköğretim kurumları, mensuplarının ve toplumun tüm fertlerinin temel insan haklarını korur ve destekler. Bireyler, eylemlerinin ve kararlarının her zaman bu hakları güçlendirip desteklediğini garanti etmelidir.

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Tüm Çalışanlar

Üniversite insanların farklılıklarına saygı duyar ve onlara değer verir, ayrımcılık ve taciz gibi davranışlara izin vermez. Meslektaşlar, çalışanlar, öğrenciler, paydaşlar ve üniversite dışı birimler ve şahıslara saygı ve nezaketle muamelede bulunmak ve ilişki içerisinde olunan tüm şahısların onuru ve ihtiyaçlarını dikkate almak demektir.

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarına karşı saygılı ve adil davranır

Saygı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tüm Çalışanlar

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirme

Saygı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tüm Çalışanlar

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etme

Saygı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

TOPLUMSAL DEĞER YARGILARI VE AHLAK KURALLARI GÖZETİLİR

Saygı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

NEZAKET VE SAYGI ESASTIR

Saygı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

İŞYERİNDE UYUMLULUK VE PAYLAŞIMA DEĞER VERİLİR

Saygı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Yönetim

ÇALIŞANA, ÖNCE İNSAN OLARAK DEĞER VERİLİR

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Yasal olarak zorunlu olmadıkça meslektaşları hakkında edindiği gizli veya kişisel bilgileri açıklamaz

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Diğer disiplinleri kötülemez veya üniversitenin diğer programlarındaki ve akademik bölümlerindeki öğrencilerin güvenini azaltacak davranışlardan kaçınır

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Bölümün, fakültenin veya üniversitenin tüm personeline saygıyla ve hakkaniyetle davranır, onları kişisel kazanç ve özel işleri için kullanmaz, sözlü veya fiziksel olarak taciz etmez

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Öğretim elemanlarının kişisel onurunu, mesleki saygınlığını tanır ve etik ilkelerin en vazgeçilmez/devredilmez değerler olduğuna inanır

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Özlük haklarını kısıtlayıcı, kişilerin kariyerlerine zarar verici engellemelerden uzak durur

Saygı

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan her türlü ayrımcılığa karşı gerekli önlemleri alma konusunda duyarlı davranır

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Öğretim elemanları arasında din, ırk, dil, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaz

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Öğretim elemanlarının atama ve yükseltme başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite senatosunca kabul görmüş akademik performans ölçütlerini esas alır; üniversiteye eleman alımında, yükseltme ve atamalarda profesyonel standartların dışına çıkmaz. Akademik birimlerin akademik kadro ilanlarında aranan özel nitelik tariflerinde liyakat kuralının ihlal edilmemesine azami özen gösterir

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Adam kayırmacılığın, rüşvetin, her türlü bezdirme ve yıldırmanın ciddi etik ihlallere yol açtığını ilan ederek, bunlarla mücadeleyi üniversite yaşamının öncelikleri arasına alır

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Taciz, bezdirme ve yıldırma gibi davranışların etik dışı davranışlar olarak tümüyle akademik yaşamın dışında kalması için her türlü eğitim, bilinçlendirme, bilgilendirme önlemlerini almayı; bu türden davranışlara maruz kalanlarla dayanışmayı ilke edinir

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Öğretim elemanlarının yurt içi veya yurt dışı bilimsel faaliyetlere katılımlarında eşitlik ve liyakat ilkelerine göre davranır

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Akademik birim yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının ders yükü/ek ders yükü taleplerini, öğretim elemanının uzmanlık alan ve yetkinliğini gözeterek hakkaniyet ilkesi çerçevesinde dağıtımını sağlar

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Öğrenci, çalışan ve öğretim elemanı olan her kişiyi, statüsü ve görevi ne olursa olsun, eşit bireyler olarak görür

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarına karşı politik nedenlerle veya ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, fiziksel engellilik gibi sebeplerle ya da keyfi ve kişisel nedenle ayrımcılık yapmaz

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarının mesleki kararlarını etkilemek için özel davranışlarda bulunmaz ve zorlayıcı araçlar kullanmaz

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarının mesleki hak ve ayrıcalıklarını kullanmalarını kasıtlı olarak engellemez ya da reddetmez

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tüm Çalışanlar

Dil ,din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranma

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

KİŞİLER ARASINDA EŞİT YAKLAŞIM GÖZETİLİR VE TARAFSIZLIK İLKESİNE UYULUR

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

LİYAKAT İLKESİ GÖZETİLİR

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Yönetim

YÖNETİMDE HAKKANİYET İLKESİ GÖZETİLİR

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Yönetim

TARAFSIZLIK VE ADİL YAKLAŞIM ESASTIR

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarının çalışmaları hakkındaki profesyonel görüşlerini veya yargılarını sunarken adil ve nesnel olur; meslektaşları hakkında, bilerek, yanlış ve kötü niyetli açıklamalarda bulunmaz

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Mesleki görevlere başvurularda yanıltıcı açıklamalarda ve mesleki nitelikleri ile ilgili yanlış bildirimlerde bulunmaz ya da yeterliliği ve niteliğiyle ilgili gerçekleri kasıtlı olarak gizlemez

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Yetkin olmadığı alanlarda proje araştırmacılığı ve bilirkişilik; sınav, tez, atama veya yükseltme jürisi üyeliği yapmaz

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Aralarında çıkar ilişkisi veya çıkar çatışması bulunan kişilerle ilgili atama ve yükseltme jürilerinde görev almaz

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Üniversite kurallarına uygun olarak gerçekleşen işe alma, değerlendirme, yükseltme veya işten çıkarma süreçlerini yerine getirirken liyakat esaslarını gözeterek nesnel ve adil davranır

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Bilimsel değerlendirmelerinde bağımsız ve tarafsız davranır, eşitlik ilkesine uygun hareket eder, ön yargılı davranmaz, tutarlı hareket eder, bilimsel değerlendirmelerde tanımlayıcı, net ve açık olur

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Bilimsel gereklilikler dışında bir makalenin yayınını engellemez ya da geciktirmez

Tarafsızlık ve Liyakati Esas Alma

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Politik organlar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinde tarafsızlık ilkesine riayet eder.

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tüm Çalışanlar

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirme

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tüm Çalışanlar

Kamu mallarını ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynaklarını israf etmeme

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

KAMU YARARI VE ÜLKE MENFEATLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİR.

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Yönetim

YOLSUZLUKLAR, USULSÜZLÜKLER, ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE KİŞİSEL MENFAATLER ÖNLENİR

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Profesyonel kararını ve davranışını bozabilecek ya da etkileme görüntüsü verebilecek herhangi bir ödülü, hediyeyi, ikramı veya bağışı kabul etmez

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Üniversite içinde çeşitli düzeydeki komite, komisyon veya örgütlenmelerde üniversite yönetimine katılıma sorumluluğunu üstlenir

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kurum dışında, üniversitedeki görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan profesyonel etkinliklerle meşgul olmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kurumsal ve mesleki konumunu kişisel çıkar sağlamak için kullanmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Üniversitenin olanaklarını kişisel çıkarları için kullanmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Toplumsal konulara (çevre, sağlık, eğitim, adalet vb.) duyarlılık göstererek, insanlığın yararını gözetir

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Üniversite dışındaki herhangi bir etkinliğe ya da çalışmaya katılmak için Üniversiteye karşı yükümlülüklerini aksatmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Üniversite dışında yürüttüğü gelir getirici nitelikteki işleri, mevcut yasal düzenlemelere ve dürüstlük ilkesine uygun olarak yapar

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Ticari reklam aracı olmaktan uzak durur

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kurumsal ve mesleki unvan ve konumunu kişisel çıkar sağlamak için kullanmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Üniversite dışı etkinliklerde üniversitenin toplum içindeki yerini ve saygınlığını korur

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Topluma yönelik görüşlerini, adil, doğru, eksiksiz ve nesnel bir şekilde açıklar

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Dürüstlük ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek etkinliklerden uzak durur

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklamaları yaparak onları hizmet süresi boyunca aydınlatır

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenlemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep etmez ve bu maksatla sunulanı kabul etmez

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Hizmet konusu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Etik ilkelerle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmasının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda ya da gördüğünde durumu yetkili makamlara bildirir

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, kaçınmak için gerekli adımları atar, farkına varır varmaz durumu ilgililere bildirir

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Görev, unvan ve yetkisini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamaz ve aracılıkta bulunmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Görev, unvan ve yetkisini kullanarak çıkar amacıyla kendisinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yapmaz veya yaptırmaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Görevinin ifası sırasında ya da bu görevin sonucu olarak elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendisine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanmaz;

görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Yürüttüğü görevle ilgili bir iş, hizmet veya çıkar ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendisi, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye almaz ve çıkar sağlayamaz

Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır

Takım Odaklılık

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

BEN” ODAKLI DEĞİL “BİZ” ODAKLI DÜŞÜNMEYE DEĞER VERİLİR

Takım Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Meslektaşlarının profesyonel gelişimine etkin olarak yardım eder

Kural, Kanun ve Mevzuata Uyum

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

HUKUK KURALLARINA, KANUNLARA VE MEVZUATA UYUMU ESAS ALMAK

Kural, Kanun ve Mevzuata Uyum

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

HİZMET STANDARTLARINA VE SÜREÇLERİNE UYGUNLUK VE TUTARLILIK ESASTIR

Kural, Kanun ve Mevzuata Uyum

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Etik kurulların bağımsız çalışması için uygun koşulları sağlar, etik kurul kararlarını hakkaniyetle hayata geçirir, etik dışı tutum ve davranışlara sessiz kalmaz. Etik ihlal yaptığı kesinleşen kişilere yönetim görevi verilmez, görevde iken etik dışılık saptanmışsa gereği yapılır ve idari görevden uzaklaştırılır

Kural, Kanun ve Mevzuata Uyum

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Anayasal ve yasal zorunluluklar gereği mahkeme kararlarının zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesinde hassasiyet gösterir

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Her türlü bilimsel ve akademik davranış ve faaliyetlerden dolayı kişisel ve mesleki sorumluluğun üstlenilmesi; üstlenilen

görevlerin gerekli nitelik ve nicelikte yerine getirilmesi, üniversitenin kurumsal kimliği ve itibarının zarara uğratılmaması; finansal ve maddi kaynaklarının en  verimli şekilde kullanılması, diğer kişi ve birimlerle uyumlu ve etkili şekilde çalışılması anlamına gelir.

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

SAYDAMLIK VE HESAPVERİLEBİLİRLİK TEMEL İLKEDİR

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

GÜVEN TESİS EDİLECEK ŞEKİLDE DAVRANILIR

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

CEZALANDIRMA DEĞİL ÖDÜLLENDİRME ÖN PLANDADIR

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Yönetim

YÖNETİMİN KARAR VE KURALLARI AÇIK, ANLAŞILIR VE SADEDİR

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Yönetim

PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OBJEKTİF KRİTERLER KULLANILIR.

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Üniversitenin mali kaynaklarını dürüstlükle kullanır

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yönetim

Üniversite kaynaklarının kullanımında ve işlerinin yürütülmesinde, tüm üniversite yöneticilerinin, yasal incelmelere açık ve hesap verebilir şekilde davranmaları esastır

Sürdürülebilirlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DEVAMLILIK VE GÜNCELLİK ÖNEMSENİR VE GÖZETİLİR

Yeniliğe Açıklık

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

Tüm Çalışanlar

DEĞİŞİME VE YENİLİĞE AÇIKLIK DESTEKLENİR

Yeniliğe Açıklık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kendi akademik alanında güncelliğini korur

Katılımcılık ve İnisiyatif Kullanma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

KATILIMCILIK ÖNEMSENİR, EKİP ÇALIŞMASI DESTEKLENİR

Katılımcılık ve İnisiyatif Kullanma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm Çalışanlar

BİREYSEL ÜRETKENLİK VE İNİSİYATİF KULLANMA DESTEKLENİR

Topluma Karşı Sorumluluk

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Toplumun ekonomik, kültürel ve entelektüel kapasitesinin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamak için çaba harcar

Topluma Karşı Sorumluluk

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Topluma yönelik açıklamalarında bilimsel bulgular ile kişisel görüşlerini birbirinden ayırt eder.

Topluma Karşı Sorumluluk

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Herhangi bir kamusal söylemde, kendi görüşleri ile üniversitenin resmi görüşleri arasında ayrım yapmada dikkatli davranır. Araştırma, öğretim, hizmet ve profesyonel görevlerinde üniversite personeli olarak görüşleri ile kendi özel görüşleri çerçevesinde

yaptığı açıklamaların ayrımını açıkça ifade eder

Topluma Karşı Sorumluluk

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Yetişmesine katkıda bulunan topluma hizmet etmeyi bir toplumsal sorumluluk olarak kabul eder

Topluma Karşı Sorumluluk

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Çalışma alanında toplumun bilinçlendirilmesi için gereken eğitim ve hizmet çalışmalarını gönüllü olarak üstlenir.

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencileri araştırma ve öğrenmeye teşvik eden ve cesaretlendiren bir ortam yaratır

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencileri mesleğin ya da disiplinin temel değer ve ilkelerini öğrenmeye, fikirlerini serbestçe ifade etmeğe ve bağımsız düşünmeğe teşvik eder

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Her dersin/programın öğrenme çıktılarını açık hale getirir, dersin gerekliliklerini ve başarı ölçütlerini belirler

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin çalışmalarını ve performanslarını adil-tarafsız ve dürüst olarak değerlendirir, değerlendirmeleriyle öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlar, zamanında ve yapıcı geri bildirimler verir

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin çalışmalarını ve sınavlarını zamanında değerlendirir ve duyurur

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin öğrenme özgürlüklerini korur, öğrenme haklarına zarar verecek uygulamalara izin vermez

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin derslerle ilgili değerlendirmelerini dikkate alır

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Yasal olarak açıklanması gerekenler dışında, öğrencilerin özel-kişisel bilgilerine saygı gösterir, bu bilgileri gizli tutar

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilere, öğretim sürecinde, diğer çalışmalarda ya da kamu hizmetlerinde taşımaları gereken mesleki ve entelektüel yükümlülüklerini bildirir

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Kişisel çıkarları için öğrencilerini istismar etmez ya da ortaklaşa hazırlanan bir çalışmayı öğrencilerin katkılarını belirtmeden sunmaz

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilere referans olurken adil ve nesnel davranır

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerle arasında, mesleki profesyonellik sınırlarını aşacak ölçüde kişisel yakınlık ve ilişkilere izin vermez

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Her türlü tacizin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğunu bilir ve buna göre davranır

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğretim verdiği alanda, öğrencilerin güncel ve kaliteli eğitim alabilmesi için araştırmalar yaparak uzmanlığını sürekli geliştirir

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin farklı yeteneklere ve özelliklere sahip olduklarını kabul eder ve her bir öğrencinin entelektüel ve kişisel gelişimine katkı sunmaya çalışır

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Hassas konulara değinirken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine saygı duyar

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin yüksek mesleki etik değerlerle yetişmeleri ve çok yönlü gelişmeleri için onlara davranışları ile örnek olur

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerin birbirlerine ve öğretim elemanlarına karşı saygı duymalarını teşvik eder

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencileri, öğrenmelerine engel olacak ya da sağlıklarına ve güvenliklerine zararlı olan ortamlardan korumaya özen gösterir

Öğrenci Odaklılık

Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Akademik Kadro

Öğrencilerden herhangi bir ikramı veya hediyeyi kabul etmez

 


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 10.10.2023 14:38:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM